Qui hoạch mặt bằng tổng thể dự án

Sơ đồ qui hoạch mặt bằng thiết kế

Qui hoạch thiết kế xây dựng Cảng Tiên Sa giai đoạn 1.

Qui hoạch mở rộng nâng cấp cảng Tiên Sa giai đoạn 2